Album nhiều người xem

Cần Thơ xưa
Trường Đại học Cần Thơ
Cầu Cần Thơ tháng 3 năm 2010
Cồn Khương
Bến Ninh Kiều 2011
Cần Thơ mùa nước nổi tháng 10-2011